W jaki sposób wybierać podręczniki szkolne?

19 grudnia 2020 Podręczniki szkolne

Wybór podręcznika na trzy kolejne lata nie zawsze jest łatwy i wymaga dużej odpowiedzialności. Oprócz ważnych wymagań, takich jak zasadniczo wysoka jakość i estetyka, należy również wziąć pod uwagę trwałość, jaką powinny mieć podręczniki szkolne książek (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). Ponadto, należy uwzględnić cenę, aby całkowita kwota nie została faktycznie przekroczona przy dokonywaniu wszystkich niezbędnych zakupów.

Funkcje podręczników w procesie dydaktycznym

Podręcznik i materiały towarzyszące odgrywają rolę w procesie uczenia się w różnych obszarach działalności uczniów. Pełnią one zatem następujące funkcje:

  • informacyjna odnosi się do dziedziny zdobywania wiedzy;
  • kształtowanie umiejętności;
  • doskonalenie i samokształcenie;
  • motywacyjna w obszarze związanym z emocjami i zachowaniem.

Dobre podręczniki szkolne to takie, które odnoszą się do wszystkich tych funkcji na znaczącym poziomie.

Znaczenie odpowiedniej treści w podręczniku

Wybierając podręcznik, kierujmy się metodologią wyboru tekstów kulturowych. Nagromadzenie tekstów literackich może skutecznie zniechęcać uczniów do czytania, dlatego ważne jest, aby fragmenty powieści, opowiadania czy nawet wiersze były łatwe do zrozumienia. Niektórzy nie powinni nie doceniać innych materiałów, takich jak ciekawe reprodukcje, odniesienia do filmów i utworów muzycznych.

Podręcznik jako pomoc w samodzielnej pracy

Podręcznik jest jednym z narzędzi, które pomogą uczniowi płynnie posługiwać się językiem ojczystym. Ćwiczenia i instrukcje powinny być ciekawe, nietypowe i wymagające – tylko wtedy uczeń chętnie i bez przymusu zajmie się nimi. Powinny się one różnić w zależności od stopnia skomplikowania, z jasnymi i dobrze określonymi instrukcjami. Aby podręcznik spełniał swoją rolę, powinien nie tylko dostarczać najważniejszych treści w sposób logiczny i aktualny, ale także inspirować, wzmacniać i zachęcać uczniów do znajdowania własnych odpowiedzi na różne pytania. Warto używać podręczników, które skupiają się na komunikacji. Doceniajmy krótkie, przykładowe dialogi nagrane w angażujący i często zabawny sposób, ponieważ są one również ulubionym typem pomocy dydaktycznych dla uczniów, którzy nie chcą oglądać długich tekstów.

Jaka jest konstrukcja dobrego podręcznika?

Dobry podręcznik powinien być komunikatywny, tzn. ustrukturyzowany i logiczny w większości warstw: treści, kompozycji, ilustracji, z jednej strony uwzględniający najnowsze osiągnięcia dydaktyczne i metodologiczne w temacie, a jednocześnie nie naruszający tradycji szkolnych.

Edukacja - zdjęcie utworzone przez azerbaijan_stockers - pl.freepik.com

Jak podręcznik może być wykorzystywany do samodzielnej pracy?

15 grudnia 2020 Podręczniki szkolne

Funkcja ćwiczeniowa (praktyczna) każdego podręcznika jest też bardzo ważna. Wprowadza to wymagania dotyczące rozwijania u uczniów pożądanych umiejętności i nawyków. Podręczniki są także bardzo ważne do samodzielnej pracy.

Jakie może być praktyczne zastosowanie podręcznika?

Warunki zadania praktycznego danego podręcznika to przede wszystkim dobór treści i przykładów istotnych dla otaczającej rzeczywistości ucznia i stanowiących podstawę do rozwoju umiejętności praktycznych. Przydatne jest także umieszczenie wzmocnionej ekspozycji elementów wspomagających samodzielne uczenie się. Konieczny jest także właściwy jakościowy i ilościowy dobór różnego rodzaju ćwiczeń, w większości o charakterze praktycznym. Rozwiązania dla tej konkretnej funkcji to bloki ćwiczeń, które można umieszczać np. na końcu rozdziałów lub nawet większych modeli metodologicznych i streszczeń komunikatów. Treści mogą być w formie syntezy przedstawiane w formie werbalnej lub ilustracyjnej. Informacje o tym, gdzie i jak uczący może poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę.

Jak podręcznik pomaga w samodzielnej pracy?

Wykonywanie samokształcenia obejmuje procedury samodzielnego zdobywania nowego zrozumienia i samorozwoju związanego z umiejętnościami umysłowymi i użytecznymi. Warunki do samodzielnej nauki w tym podręczniku szkolnym to pobudzanie pozytywnej motywacji do działania (uczenia się), stymulowanie ćwiczeń i samodzielności. Konieczne jest tu także rozbudzanie zainteresowania uczniów tematem, co zachęca do dalszego poszukiwania informacji na potwierdzony temat. Liczy się też kompleksowa prezentacja materiałów z wieloma pytaniami zachęcającymi do dodatkowych badań, a także pokazywanie rzeczywistej praktycznej przydatności materiału dydaktycznego. Samokształcenie polega na radzeniu sobie z problemami.

Jak podręczniki mogą pomóc wychowywać dziecko?

Funkcja wychowawcza obejmuje cały zakres zagadnień związanych z naturą, od treści i podejścia, a także wpływa na rzeczywiste kształtowanie się specyficznych postaw uczniów wobec otaczającej ich rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Znaczenie tej działalności stopniowo wzrasta wraz ze stopniowym wzrostem omawianych wcześniej cech: informacji, ćwiczeń, inspiracji i samokształcenia.

Zalety strony wizualnej podręcznika

Atrakcyjne z zewnątrz, bardzo starannie i ciekawie opracowane i wydane podręczniki szkolne będą znacznie skuteczniejsze w procesie uczenia się niż zwykłe szare, bezbarwne i pozbawione wyraźnego wyrażenia.

Zdjęcie utworzone przez azerbaijan_stockers - pl.freepik.com

Jakie są wymagania stawiane przed współczesnym podręcznikiem?

11 grudnia 2020 Podręczniki szkolne

Pogłębiona definicja współczesnego podręcznika nie jest taka prosta. Obecnie, na potrzeby teorii i ćwiczeń, można przyjąć, że podręcznik jest publikacją spełniającą inne szczególne warunki. Jest to w istocie narzędzie dydaktyczne jako specyficzna, rozbudowana grupa komunikatów, stworzona w ścisłym związku z materiałem dydaktycznym, a także z wyznaczonymi celami na poziomie przedmiotowym związanymi z uczeniem się (które obejmują co najmniej część treści zatwierdzonego jednorocznego programu nauczania).

Dla kogo tworzone są podręczniki?

Każdy podręcznik jest pisany dla określonego odbiorcy, którym jest uczeń. Podręcznik jest to w istocie tekst przeznaczony dla konkretnego odbiorcy – ucznia (i/lub nauczyciela), która jest opisana przez rzeczywiste właściwości i niezbędne potrzeby doskonalenia psychofizycznego, charakterystyczne dla zweryfikowanej grupy wiekowej. Jest to struktura, która odzwierciedla wybraną specyficzną teorię związaną z edukacją.

Jaką formę przyjmują współczesne podręczniki szkolne?

Współcześnie forma to nie tylko podręcznik papierowy, co oznacza, że może być dostarczony w wersji niepapierowej (“elektronicznej”), najczęściej jako kompletny zestaw. Teoria z podręcznika jako subdyscypliny pedagogiki prowadzi do sformułowania pytań o miejsce niezliczonych publikacji w procesie pedagogicznym.

Wymagania stawiane przed podręcznikami

Aby podręczniki szkole spełniały stawiane przed nim wymagania, muszą one znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: w jaki sposób podręcznik szkolny odnosi się do treści podstawy programowej, jak również do programu nauczania? W jakim kierunku powinna zmierzać jego stała personalizacja? W jakiej formie może być podręcznik dla klasy: papierowy czy elektroniczny? Prezentowane w literaturze pedagogicznej działy związane z podręcznikami ukazują ich dużą różnorodność, a przede wszystkim nacisk na funkcje dydaktyczne.

Jak się definiuje podręczniki szkolne?

Wszelkie podręczniki szkolne od Tania Książka będą również klasyfikowane według różnych kryteriów, takich jak:

  • etap nauki,
  • adresat,
  • metodyka nauczania,
  • rodzaj tematu.

Podsumowując, można ostatecznie stwierdzić, że podręcznik szkolny, niezależnie od formy, jest w rzeczywistości publikacją celowo stworzoną przez autora, aby osiągnąć cele dydaktyczne i określone w programie nauczania (i opartą na aktualnych treściach nauczania kompleksowo i wszechstronnie (inaczej) w ściśle określonym stopniu. Każdy podręczni pozostaje przez jakiś okres w posiadaniu ucznia.

Edukacja - azerbaijan_stockers - pl.freepik.com